Politica de confidenţialitate


Locaţia de prelucrare a datelor
Prelucrarea legată de serviciile web furnizate pe acest site se desfăşoară la sediul titularului susmenţionat, fiind realizată exclusiv de către personalul tehnic al societăţii titularului, destinat prelucrării de date, sau de către persoanele angajate pentru efectuarea operaţiunilor ocazionale de mentenanţă. Datele care rezultă în urma utilizării serviciilor web nu sunt comunicate sau difuzate. Datele cu caracter personal furnizate de către utilizatorii care solicită transmiterea de informaţii sau care se abonează la buletine informative electronice sunt utilizate numai în scopul de a furniza serviciul solicitat.

Date legate de navigare
Sistemele informatice şi procedurile de software utilizate pentru a opera acest site vor acumula, în cursul funcţionării normale, anumite date personale, a căror transmitere este implicită în cadrul utilizării protocoalelor de comunicare pe Internet. Aceste date nu sunt puse în legătură în scopul de a fi asociate părţilor identificate, dar pot face posibilă, prin însăşi natura lor, identificarea utilizatorilor prin prelucrarea şi asociere cu datele deţinute de către terţi. Această categorie de date include adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor folosite de către utilizatorii conectaţi la site, adresele conţinute în URI-urile (Uniform Resource Identifier) resurselor solicitate, momentul cererii, metoda folosită pentru a înainta solicitarea către server, dimensiunea fişierului obţinut, codul numeric care indică starea răspunsului furnizat de server (efectuat, eroare, etc), precum şi alţi parametri legaţi de sistemul de operare al utilizatorului şi de mediul IT. Aceste date sunt folosite numai pentru a obţine informaţii statistice anonime cu privire la utilizarea site-ului şi pentru a rula controalele operaţionale şi sunt anulate imediat după prelucrare. Datele pot fi folosite pentru a stabili răspunderea în cazul fraudelor informatice neconfirmate care afectează acest site.

Date furnizate voluntar de către utilizatori
Trimiterea opţională, explicită şi voluntară de mesaje e-mail la adresele indicate în acest site presupune preluarea ulterioară a adresei de e-mail a expeditorului, care este necesară pentru a răspunde la cereri, precum şi a oricăror altor date cu caracter personal incluse în e-mail. Periodic, pe paginile site-ului se vor indica sau afişa informaţii cu privire la confidenţialitate, cu referire la servicii specifice, furnizate la cerere.

Module "cookie"
Site-ul nu stochează datele cu caracter personal ale utilizatorilor. Nu se utilizează modulele cookie pentru transmiterea de informaţii personale; de asemenea, nu se utilizează aşa-numitele module cookie permanente sau orice alt tip de sisteme de urmărire a utilizatorilor. Utilizarea aşa-numitelor module cookie în timpul sesiunii (care nu sunt permanent memorate în calculatorul utilizatorului şi dispar în cazul în care browser-ul este oprit) se limitează strict la transmiterea identificatorilor de sesiune (numere generate aleatoriu de către servere) necesare pentru o explorare eficientă şi sigură a site-ului. Modulele cookie acumulate în timpul sesiunii, utilizate în acest site previn recurgerea la alte tehnici IT, care au potenţialul de a afecta caracterul confidenţial al procesului de navigare al utilizatorilor şi nu permit preluarea datelor personale de identificare a utilizatorilor.